PORADNIK

Od samego początku pomagamy Państwu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Poniżej przedstawiamy jak się zachować. W momencie zgonu niezwłocznie wzywamy lekarza prowadzącego lub Pogotowie Ratunkowe. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wystawia statystyczną kartę zgonu, która uprawnia do wyrobienia w Urzędzie Stanu Cywilnego aktów zgonu. Po wizycie lekarza wzywamy wybrany przez siebie zakład pogrzebowy, który przewiezie do chłodni Ciało osoby zmarłej.

Gdy zgon nastąpił w Warszawie, każdy warszawski urząd ma obowiązek wystawić akty bez względu na miejsce zgonu i adres zameldowania osoby zmarłej. Jeśli jednak zmarły ma meldunek warszawski a zgon nastąpił poza Warszawą, akty wyrabiamy w Urzędzie właściwym dla miejsca zgonu.

Urząd bezpłatnie wystawia 3 akty zgonu, każdy następny egzemplarz jest płatny. Przy tradycyjnym pochówku potrzebne będą 2 akty zgonu, natomiast przy spopieleniu Zwłok niezbędne będą 3 akty zgonu. My: Profesjonalnie przygotowujemy Ciało do pochówku.

Mając stosowne dokumenty należy się udać do zakładu pogrzebowego w celu uruchomienia wszelkich formalności związanych z organizacją pochówku

Z nabytego przez szereg lat doświadczenia zaobserwowaliśmy, że najkorzystniejszą dla klienta formą rozliczenia pogrzebu jest upoważnienie zakładu do odbioru zasiłku pogrzebowego z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również KRUS, MSWiA i WBE. Ponieważ kwota zasiłku jest wyliczana co kwartał i ogólnie dostępna do wiadomości zainteresowanych łatwo rozliczyć się z Rodziną już tylko różnicą kwoty. Rozliczenie w takiej formie może odbyć się tylko wtedy, gdy organizacją pogrzebu zajmuję się osoba spokrewniona w prostej linii z osobą zmarłą, tzn. współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo, dzieci przysposobione i drugiego małżonka.

Informator - FAQ

Z myślą o Państwa licznych pytaniach i wątpliwościach, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące niezbędnej dokumentacji do zorganizowania pogrzebu. Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu? Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon, wydawany przez lekarza Akt zgonu – dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego

By uzyskać akt zgonu niezbędne są:

karta zgonu dowód tożsamości osoby zmarłej dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu

Co to jest zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu.
Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

W razie śmierci:
osoby pobierającej emeryturę lub rentę osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom zarówno emerytalnym jak i rentowym osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia członka rodziny osób wymienionych wyżej Jaka jest kwota zasiłku pogrzebowego?

Od 1-go maraca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany a jego kwota wynosi 4000 zł. Komu przekazywany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu.